Nová registracePřihlášení
Nákupní koš Váš košík je prázdný

Reklamační řád

 

 

 

1.        VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

1.1.      Reklamační řád je stanoven dle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, zákona

č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění.

1.2.      Kupující spotřebitel i podnikatel jsou před objednáním zboží povinni seznámit se s Obchodními podmínkami a Reklamačním řádem. Svůj souhlas se zněním reklamačního řádu potvrdí kupující uzavřením kupní smlouvy a převzetím objednaného zboží.

 

2.       ZÁRUČNÍ DOBA (pro kupujícího spotřebitele)

2.1.      Pro kupující spotřebitele je záruční doba 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet od převzetí věci kupujícím. 

2.2.      Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána. Záruku rovněž nelze uplatnit v případě mechanického poškození, či po opravě či úpravě věci.

 

3.       ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

3.1.      Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím popisované, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé.

3.2.      V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

3.3.      Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny Příbram VI, K Podlesí 630, PSČ 261 01. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

3.4.      Pro účely uplatnění reklamace nevydává prodávající záruční list. Namísto toho slouží kupujícímu pro uplatnění reklamace vydaný doklad o zakoupení věci.

 

4.       UPLATNĚNÍ A VYŘÍZENÍ REKLAMACE

4.1.      Pokud kupující zjistí, že dodané zboží má vadu nebo je po dodání poškozené, je potřeba bezodkladně kontaktovat prodávajícího a domluvit se na postupu řešení reklamace, případně je možné zboží doručit zpět a reklamaci uplatnit přímo v provozovně prodávajícího.

4.2.      Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do pěti pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. O uplatnění reklamace sepíše pracovník prodávajícího s kupujícím reklamační protokol.

4.3.      Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění. V případě větší časové náročnosti vyřízení reklamace, se prodávající může s kupujícím individuálně dohodnout o prodloužení této lhůty.

4.4.      Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady možné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.

4.5.      Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat.

 

 

 

Společnost:

» Historie Euro SITEX s.r.o. » Profil společnosti » Mimopracovní aktivity

Kontakty:

» Obecné » Adresář » Zastoupení ve světě

Adresa:

» Euro SITEX s.r.o. , K Podlesí 630, 261 01 Příbram VI, Česká republika