Stažení vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy

REKLAMAČNÍ ŘÁD

společnosti Euro SITEX, s. r.o., identifikační číslo: 47544490, se sídlem K Podlesí 630, Příbram VI, PSČ: 261 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 26863 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.eurositex.cz (dále též jen „Prodávající“).

ČLÁNEK I. - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

I.1.     Reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „OZ“) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen „Zboží“), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „reklamace“).

I.2.    Reklamační řád je nedílnou součástí Obchodních podmínek. Uzavřením kupní smlouvy Kupující vyjadřuje souhlas s Obchodními podmínkami a s tímto Reklamačním řádem a potvrzuje, že je s nimi řádně seznámen.

I.3.    Zákazníkem internetového obchodu umístěného na internetové adrese www.eurositex.cz je buď Kupující-spotřebitel ve smyslu § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele (dále jen “Kupující-spotřebitel“) nebo kupující-podnikatel, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen „Kupující–podnikatel“). Kupující–spotřebitel a Kupující–podnikatel jsou dále společně označováni jako „Kupující“.

I.4.     Prodávající při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti. Prodávající je podnikatelem, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává Kupujícímu výrobky nebo služby.

ČLÁNEK II. - ODPOVĚDNOST PRODÁVAJÍCÍHO

II. 1.     Prodávající odpovídá kupujícímu, že Zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc

a) odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,

b) je vhodná k účelu, pro který ji kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil, a

c) je dodána s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci.

II.2.      Prodávající odpovídá kupujícímu, že vedle ujednaných vlastností

a) je věc vhodná k účelu, k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,

b) věc množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením,

c) je věc dodána s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat, a

d) věc odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající kupujícímu poskytl před uzavřením smlouvy.

II.3.     Ke Zboží je přikládán daňový doklad a k některým výrobkům záruční list. Není-li ke Zboží přiložen záruční list, slouží k uplatnění reklamace daňový doklad.

ČLÁNEK III. - PRÁVA Z ODPOVĚDNOSTI ZA VADY ZBOŽÍ

III.1.     Zjevné poškození Zboží nebo jeho obalu při doručování je třeba ihned řešit s dopravcem a sepsat nesrovnalosti do předávacího protokolu (přepravního listu). Kupující není povinen takovéto Zboží od dopravce převzít a o zjištěném poškození bez zbytečného odkladu informuje Prodávajícího. Kupující v den převzetí řádně zkontroluje neporušenost Zboží a kompletnost jeho příslušenství.

III.2.     Při osobním odběru Kupujícím, je ve smyslu ust. § 2082 OZ okamžik převzetí Zboží okamžikem přechodu nebezpečí škody na Zboží z Prodávajícího na Kupujícího. Jestliže Kupující Zboží neprohlédne při převzetí, může uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce, pouze pokud prokáže, že tyto vady (např. chybějící příslušenství) mělo Zboží již v době přechodu nebezpečí škody na Zboží. Pozdější reklamace neúplnosti Zboží nebo vnějšího poškození Zboží nezbavuje Kupujícího práva věc reklamovat. Prodávající má však možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

III.3.     Reklamaci Zboží může Kupující-spotřebitel uplatnit osobně v provozovně Prodávajícího na adrese K Podlesí 630, Příbram IV, PSČ: 261 01 nebo reklamované zboží zaslat přepravní službou na uvedenou adresu Prodávajícího.

III.4.     V případě, že Kupující – spotřebitel využije svého práva vyžadovat odstranění vad opravou a v záručním listu je pro účely záručních oprav Zboží určený podnikatel odlišný od Prodávajícího, jehož sídlo či místo podnikání je ve stejném místě jako v případě Prodávajícího nebo v místě pro Kupujícího bližším, může Kupující uplatnit právo na záruční opravu u podnikatele uvedeného v záručním listu a urychlit tak vyřízení své reklamace.

III.5.     V případě, že Kupující bude zasílat Zboží Prodávajícímu přepravní službou, měl by ve vlastním zájmu zabalit reklamované Zboží do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy tak, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození. U křehkého Zboží by měl zásilku označit příslušnými symboly. Zásilka by měla obsahovat reklamované Zboží (včetně kompletního příslušenství), doporučujeme přiložit kopii prodejního dokladu, detailní popis reklamované závady a správné kontaktní údaje Kupujícího.

III.6.     Kupující je povinen prokazatelným způsobem doložit, že Zboží bylo zakoupeno v internetovém obchodě. Optimální je originál dokladu o zakoupení Zboží nebo řádně vyplněný záruční list.

III.7.     Práva z odpovědnosti za vady Zboží se nevztahují zejména na případy, kdy závada nebo poškození vznikla:
    • mechanickým poškozením Zboží
    • prokazatelně nedovolenými zásahy do Zboží, živelnou katastrofou, mechanickým poškozením,
    • prokazatelně nesprávným užíváním,
    • užíváním v rozporu s návodem k použití nebo pokyny uvedenými na obalu nebo v záručním listu,
    • užíváním v rozporu s obecně známými pravidly užívání,
    • prokazatelně používáním v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo výrobcem určeno nebo které jednoznačně vyplývá z povahy věci,
    • prokazatelně neodbornou instalací a obsluhou,
    • pokud předložený záruční list vykazuje zjevné známky provedených změn údajů nebo je-li na Zboží odlišné výrobní číslo od toho, jež je uvedeno v záručním listu.

III.8.     Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud vadu sám způsobil.

Vadou věci není opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním nebo u použité

věci opotřebení odpovídající míře jejího předchozího používání.

III.9.    Vada, která vznikla neodbornou montáží, je považována za vadu, pokud tato montáž byla sjednána v kupní smlouvě a provedeny Prodávajícím nebo jinou osobu na odpovědnost Prodávajícího.

III.10.     Kupující musí při reklamaci přihlížet ke skutečnosti, že záruka se nevztahuje na opotřebení Zboží nebo jeho dílů způsobené obvyklým užíváním.

III.11.     Na dárky, které Prodávající poskytuje Kupujícímu bezplatně v rámci kupní smlouvy na jiné placené Zboží, nelze uplatnit záruku ani odpovědnost za vady nad rámec zákona. V případě odstoupení od kupní smlouvy je Kupující povinen Zboží, které je poskytované jako dárek vrátit v původním stavu Prodávajícímu.

III.12.    Poskytovatel záruky za jakost (Prodávající) vydá kupujícímu nejpozději při převzetí věci potvrzení o záruce za jakost (záruční list) v textové podobě. Záruční list musí být sepsán jasným a srozumitelným jazykem a musí obsahovat a) údaj, že má kupující ze zákona právo vůči prodávajícímu na bezplatnou nápravu a že toto právo není zárukou za jakost dotčeno, a b) označení věci, na niž se záruka vztahuje, obsah záruky, jméno a bydliště nebo sídlo poskytovatele záruky, postup k uplatnění práv ze záruky a podmínky záruky. Nesplněním této povinnosti podle není platnost záruky dotčena.

ČLÁNEK IV. - ZÁRUČNÍ DOBA

IV.1.     Nebude-li u jednotlivého zboží uvedena delší doba, je kupující-spotřebitel oprávněn vytknout vadu, která se vyskytne u spotřebního zboží následovně:
a) u nového zboží v době dvou let od převzetí;
b) u rozbaleného zboží v době dvou let od převzetí;
c) u zánovního zboží v souladu s § 2168 OZ v době dvaceti jednoho měsíce od převzetí; a
d) u použitého zboží v souladu s § 2168 OZ době dvanácti měsíců od převzetí.

IV.2.     Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně

IV.3.     Nebude-li u jednotlivého zboží uvedeno jinak, neposkytuje prodávající osobě, která nakupuje v rámci své podnikatelské činnosti, žádnou záruku na jakost.

IV.4.     Záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení. Má-li koupenou věc uvést do provozu někdo jiný než poskytovatel záruky (Prodávající), běží záruční doba až ode dne uvedení věci do provozu, pokud kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost. V případě výměny Zboží v rámci záruční opravy pokračuje původní záruční doba.

ČLÁNEK V. - PRÁVA Z VAD ZBOŽÍ

V.1.     Má-li věc vadu, může kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může

požadovat dodání nové věci bez vady nebo opravu věci, ledaže je zvolený způsob

odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se

posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady. Ustanovení § 1923, 2106 a 2107 o právech z vadného plnění se nepoužijí.

V.3      Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud
a) prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil podle § 2170 odst. 1 a 2, b) OZ se vada projeví opakovaně, c) je vada podstatným porušením smlouvy, nebo d) je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího. Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou věci bez vady a vadné věci, kterou kupující obdržel. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada věci nevýznamná; má se za to, že vada není nevýznamná. Ustanovení § 2110 a 2111 OZ se nepoužijí. Odstoupí-li kupující od smlouvy, prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží věc nebo co mu kupující prokáže, že věc odeslal.

V.4.     Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží (viz také čl. III.8.), pokud Prodávající Kupujícího před převzetím Zboží upozornil, že Zboží má vadu, nebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

V.5.     Kupující-spotřebitel je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech (a za podmínek) uvedených v OZ a Zákoně. Odstoupení je vůči Prodávajícímu účinné v okamžiku, kdy je mu předáno nebo doručeno prohlášení Kupujícího-spotřebitele o odstoupení od smlouvy, pokud jsou splněny všechny zákonné podmínky dle §2001 a násl. OZ. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly.

V.6.     V případě odstoupení od smlouvy je Kupující povinen vrátit Prodávajícímu kompletní Zboží včetně veškerého příslušenství.

V.7.     Pokud má vadu zboží, které bylo prodáno jako použité nebo bylo prodáno se slevou zohledňující jeho nižší kvalitu v době prodeje, má Kupující–spotřebitel místo práva na výměnu Zboží právo na přiměřenou slevu.

ČLÁNEK VI. - VYŘÍZENÍ REKLAMACE

VI.1.     Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a reklamující o tom musí být informován nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě - po marném uplynutí této lhůty může spotřebitel od smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu. Lhůta 30 dnů není závazná vůči Kupujícímu–podnikateli.

V.2.     Prodávající je povinen vydat spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

VI.2.     Kupující-spotřebitel se může o výsledek reklamace sám zajímat na adrese provozovny, kde reklamaci uplatnil, nebo prostřednictvím elektronické pošty.

VI.3.     Kupující je povinen poskytnout Prodávajícímu veškerou součinnost k ověření existence reklamované vady a k jejímu odstranění (včetně vyzkoušení nebo demontáže výrobku). Kupující při uplatnění reklamace je povinen předat Zboží čisté v souladu s hygienickými předpisy a obecnými hygienickými zásadami včetně všech součástí a příslušenství.

VI.4.     Kupující je povinen předat Zboží do reklamačního řízení kompletní. Dále doporučujeme přiložit kopii prodejního dokladu, podrobný popis závady a úplné kontaktní údaje (adresa, telefon, e-mail). V případě, že Kupující nedodá Zboží kompletní a jeho kompletnost je nezbytná ke zjištění existence reklamované vady a/nebo k jejímu odstranění, běh lhůty pro vyřízení reklamace začíná až dodáním chybějících částí.

VI.5.    Prodávající je povinen kupujícímu - spotřebiteli vydat při uplatnění reklamace písemné potvrzení (Reklamační protokol), ve kterém uvede datum, kdy reklamující reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje a kontaktní údaje spotřebitele pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy. Reklamační protokol bude reklamujícím podepsán. Následně rozhodne prodávající v zákonné lhůtě o oprávněnosti reklamace. Pokud Kupující-spotřebitel zboží do reklamačního řízení zaslal přepravní službou, obdrží reklamační protokol e-mailem.

VI.6.     Kupující-spotřebitel má ve smyslu ust. § 1924 OZ právo na úhradu účelně vynaložených nákladů na uplatnění reklamace, přičemž jsou tyto náklady chápány jako nejnižší možné. Jedná se zejména o poštovné za zaslání reklamovaného Zboží. Kupující-spotřebitel o proplacení těchto nákladů musí požádat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od konce lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění.

ČLÁNEK VII. - ODMÍTNUTÍ PŘIJETÍ DO REKLAMACE

VII.1.     Prodávající je oprávněn odmítnout přijetí Zboží do reklamace, pokud je Zboží znečištěno nebo jsou znečištěny jeho součásti.

VII.2.     Prodávající je oprávněn odmítnou reklamaci Zboží také v případě, že Zboží není předáváno v souladu s hygienickými předpisy a obecnými hygienickými zásadami.

ČLÁNEK VIII. - VYZVEDNUTÍ ZBOŽÍ

VIII.1.     Po vyřízení reklamace Prodávající informuje Kupujícího buď prostřednictvím SMS, e-mailem nebo telefonicky. Pokud bylo Zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení zasláno na adresu Kupujícího.

VIII.2.     Prodávající ve smyslu ust. § 19 odst. 5 Zákona vydá, případně zašle, Kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém je uvedeno datum a způsob vyřízení reklamace, potvrzení o vyřízení reklamace a době trvání reklamace, popřípadě zdůvodnění zamítnutí reklamace.

VIII.3.     V případě nevyzvednutí reklamovaného Zboží do 2 měsíců od uplynutí doby, kdy záruční oprava byla vyřízena, je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu poplatek za uskladnění ve výši 50 Kč za každý započatý den prodlení s vyzvednutím Zboží.

VIII.4.     Při výdeji Zboží po vyřízení reklamace je Kupující povinen předložit doklad, který obdržel při přijetí o Zboží do reklamace, popř. musí prokázat svou totožnost.

VIII.5.     Změny reklamačního řádu vyhrazeny.

VIII.6.     Tento Reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dne ........................

Registrujte se a získejte ihned slevu až 5%
5% platí při registraci v programu B2B (firemní zákazník) 2% pro jednotlivce
© Copyright 2024 E-shop Euro SITEX | Cookies
Design and Programing: Reklalink s.r.o.